Raport bieżący nr 9 / 2020

Raport bieżący nr 9 / 2020 - 30 stycznia 2020 / 11:00

Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2020 roku

Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. („Rozporządzenie”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym, Budimex SA w 2020 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku.

Zgodnie z § 61 ust. 1, 2 i 3 oraz § 79 ust. 10 Rozporządzenia Budimex SA przekaże skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej wraz ze skonsolidowanym raportem rocznym.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2019 i drugi kwartał roku 2020.

Terminy przekazywania raportów:

1. raport roczny Budimex SA za 2019 rok – 26 marca 2020 r.
2. skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2019 rok – 26 marca 2020 r.
3. skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:
– za I kwartał 2020 r. – 28 kwietnia 2020 r.
– za III kwartał 2020 r. – 28 października 2020 r.
4. skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2020 r. – 25 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z koniecznością przekazania danych finansowych inwestorowi strategicznemu, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2019 zostaną opublikowane w dniu 26 lutego 2020 roku, natomiast za 6 miesięcy 2020 roku w dniu 29 lipca 2020 roku.