Raport bieżący nr 9 / 2022

Raport bieżący nr 9 / 2022 - 14 lutego 2022 / 12:51

Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 14.02.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej, w imieniu i na rzecz którego działa: „Zakład Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” na: „Wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce obejmujących m in. Budowę budynku hali sportowej, budynku magazynowo – socjalnego, kompleksu boisk, budynku kuchnio-stołówki wojskowej, dwóch magazynów wielobranżowych, budynku warsztatowego, myjni i stacji paliw dla wojskowych pojazdów mechanicznych oraz infrastruktury- towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 25.01.2022 r. w raporcie bieżącym numer 5/2022.

Wartość umowy: 215 527 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: do dnia 17.01.2025 r.

Okres gwarancji:
a) 3 lata na wszystkie roboty oraz urządzenia od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego poszczególnej Części Przedmiotu Umowy
b) 3 lata na zieleń od terminu końcowego wykonania nasadzeń zastępczych

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: Brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 100% Wynagrodzenia brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 167.645 tys. zł netto.