Raport bieżący nr 90 / 2014

Raport bieżący nr 90 / 2014 - 17 listopada 2014 / 00:00

Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 17 listopada 2014 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman SA z siedzibą w Madrycie (partner konsorcjum z udziałem 5%) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zadanie pn.: ”Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 km 0+000,00 – 6+370,00”.

 • Wartość umowy: 83 648 989,19 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy.
 • Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
 • Okres gwarancji: 10 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.