Raport bieżący nr 94 / 2011

Raport bieżący nr 94 / 2011 - 12 grudnia 2011 / 00:00

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 12 grudnia 2011 r. została podpisana umowa z Celowym Związkiem Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie (72-200), ul. Bohaterów Warszawy 34, na wybudowanie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami.

 • Wartość kontraktu: 64.913.363,00 PLN netto
 • Termin przekazania placu budowy – 7 dni od daty zawarcia Kontraktu
 • Termin wydania Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia: nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 30 grudnia 2012 r
 • Okres Zgłaszania Wad: 36 miesięcy, 60 miesięcy dla dróg, placów i innych nawierzchni utwardzonych
 • Warunki finansowe:
  • Płatność:
  • 30 dni, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury zgodnej z Przejściowym/ Ostatecznym Świadectwem Płatności. Płatności przejściowe w wysokości do 90% wartości Kwoty Kontraktowej. Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności: 1.000.000,00 PLN. Rozliczenie końcowe – 10% Kwoty Kontraktowej będzie należne wykonawcy po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla Robót
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania – 5% kwoty kontraktowej brutto
 • Kary umowne płacone przez wykonawcę:
  • 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za dzień za przerwę w realizacji Robót powyżej 21 dni
  • 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za dzień za zwłokę w realizacji Robót lub Odcinka
  • 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za dzień za zwłokę w usunięciu wad lub usterek
  • 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
 • Maksymalna Suma Kar Umownych: 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
 • Roboty będą wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC -WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” wydanie 4 angielsko-polskie niezmienione 2008, (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC)