Raport bieżący nr 63/2023

Raport bieżący nr 63/2023 - 13 października 2023 / 13:45

‎„Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót ‎‎budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych ‎sieci ‎telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń ‎na odcinku ‎Tychy – podg. Most Wisła” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 13.10.2023 roku została podpisana umowa pomiędzy ‎Budimeksem S.A. a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „Realizację robót budowlanych ‎oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę ‎urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych ‎wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Tychy – podg. ‎Most Wisła w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) ‎na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła.”‎

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana ‎jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w ‎dniu 13.02.2023 r. w raporcie bieżącym nr ‎‎11/2023 oraz w dniu 28.04.2023 r. w raporcie bieżącym nr 30/2023.‎

Wartość umowy: 909 518 070,28 zł netto, w tym:
Zakres podstawowy: 903 228 028,32 zł netto
Prawo opcji (1,2): 6 290 041,96 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: Datą Rozpoczęcia będzie następny dzień po podpisaniu Umowy ‎przez drugą stronę

Termin zakończenia robót: 182 tygodnie od Daty rozpoczęcia‎

Okres gwarancji: 72 miesiące‎

Okres rękojmi: 72 miesiące‎

Zaliczka: w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego, ‎jeżeli zostanie uznana jako koszt kwalifikowany

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej ‎faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny brutto dla Zakresu Podstawowego; 0,3% ‎kwoty netto Ceny Kontraktowej powiększonej VAT dla Prawa Opcji 1‎

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% Zakontraktowanej ‎Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość kwoty warunkowej i kosztów komunikacji ‎zastępczej wskazane w Wycenie oraz podatek VAT

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Wartość umowy przekracza próg ‎172.381 tys. netto.‎