Raport bieżący nr 66/2023

Raport bieżący nr 66/2023 - 22 listopada 2023 / 12:46

‎„D11 1109 Trutnov – granica państwowa CZ/PL” (D11 1109 TRUTNOV - ‎STÁTNÍ HRANICE ČR/PR) – wybór oferty Budimex S.A.‎

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 22 listopada 2023 roku Ředitelství silnic a dálnic ČR  z siedzibą w Pradze, Czechy wybrał ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. „D11 1109 Trutnov – granica państwowa CZ/PL”. (D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR”).

Wartość oferty: 11 352 290 551,65CZK netto

Termin rozpoczęcia robót: możliwie najszybciej po podpisaniu Umowy

Termin zakończenia robót: 54 miesiące

Okres gwarancji: 120 miesięcy

Okres rękojmi: 120 miesięcy

Zaliczka: max. 25% Kwoty Kontraktowej netto, ale nie więcej niż 250 mln. CZK netto

Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT ze wszystkimi dokumentami przez Wykonawcę (faktury częściowe), do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT ze wszystkimi dokumentami przez Wykonawcę (faktura końcowa).

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% kwoty umowy netto w formie gwarancji bankowej

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wartości umowy netto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę: od 100 tys. CZK do 2 mln CZK dziennie za brak osiągnięcia Kamieni Milowych; 1 mln CZK dziennie za nieterminowe ukończenie przedmiotu umowy; 15 mln CZK za każdy pojedynczy przypadek naruszenia w zakresie kwalifikacji personelu.

Stosuje się prawo obowiązujące w Republice Czeskiej.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.