Raport bieżący nr 39/2024

Raport bieżący nr 39/2024 - 7 maja 2024 / 16:50

PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S17 PIASKI – HREBENNE, ODCINEK ‎NR 3: WĘZEŁ „KRASNYSTAW PÓŁNOC” („KRASNYSTAW I”) WRAZ Z WĘZŁEM – WĘZEŁ „IZBICA” („TARZYMIECHY”) WRAZ Z WĘZŁEM ‎– oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 07.05.2024 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym pn. PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S17 PIASKI – HREBENNE, ODCINEK ‎NR 3: WĘZEŁ „KRASNYSTAW PÓŁNOC” („KRASNYSTAW I”) WRAZ Z WĘZŁEM – WĘZEŁ „IZBICA” („TARZYMIECHY”) WRAZ Z WĘZŁEM”.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 781 745 752,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy przez obie strony

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych)

Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎

Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności:  do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego ‎przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, ‎powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym ‎wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 196.030 tys. zł netto.