Raport bieżący nr 1 / 2011

Raport bieżący nr 1 / 2011 - 4 stycznia 2011 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych z Ergo Hestia SA

Zarząd Budimex SA zawiadamia, że w dniu 4 stycznia 2011 r. spółka zawarła z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie aneks do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego z dnia 18 maja 2009 roku.
Warunki umowy:

  • Łączna suma gwarancyjna wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie umowy nie przekroczy kwoty w wysokości 72.000.000 zł
  • Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 30. dniowego okresu wypowiedzenia.
  • Zabezpieczenie umowy stanowi 10 weksli własnych in blanco z deklaracjami wekslowymi, wystawionych przez Budimex.

Pozostałe warunki finansowe są standardowe dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu.