Raport bieżący nr 37/2024

Raport bieżący nr 37/2024 - 22 kwietnia 2024 / 12:32

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (01-204 Warszawa), ul. Siedmiogrodzka 9, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 1764, o kapitale zakładowym w wysokości 127.650.490 zł, wpłaconym w całości, NIP 526 10 03 187, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej oznaczone skrótem ZWZ) na dzień 23 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 (piętro 3, sala 3.01, część budynku na lewo od recepcji). Porządek obrad jest następujący:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.‎
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.‎
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego ‎zdolności do podejmowania uchwał.‎
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.‎
 5. Przyjęcie porządku obrad.‎
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki ‎Budimex S.A. za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok ‎zakończony 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego ‎sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku ‎oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok ‎zakończony 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego ‎skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 ‎roku.‎
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych ‎Grupy Budimex za rok 2023.‎
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i ‎Rady Nadzorczej za rok 2023.‎
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., ‎zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań ‎finansowych za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału ‎zysku, a także ocenę sytuacji Spółki.
 10. Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:‎
  11.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz ‎Spółki Budimex S.A. za rok 2023,‎
  11.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023,
  11.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy ‎Budimex za rok 2023,‎
  11.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok ‎zakończony 31 grudnia 2023 roku,‎
  11.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ‎Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023,
  11.6 podziału zysku za 2023 rok,
  11.7 udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania ‎obowiązków w 2023 roku,‎
  11.8 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. za 2023 rok,‎
  11.9 zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach ‎członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ‎
  11.10 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w ‎‎2023 roku,‎
  11.11 przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.‎

‎12.‎ Zamknięcie obrad.‎

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Budimex S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku z ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:

 

1.Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki (adres: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa) lub w postaci elektronicznej na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl

Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia, co oznacza, że akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego punktu, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania poprzez dołączenie np. imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku osób fizycznych należy dołączyć kopię dokumentu identyfikującego akcjonariusza (kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza). W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy dołączyć odpis z właściwego rejestru.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Na podstawie zasady 4.6. zdanie drugie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”) Zarząd zwróci się do akcjonariusza/akcjonariuszy o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono przez  nich uprzednio przedstawione. Zgodnie z zasadą 4.8. DPSN 2021 projekt uchwały oraz uzasadnienie powinny zostać przedstawione przez akcjonariusza/akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przez terminem ZWZ tak by ułatwić akcjonariuszom biorącym udział w ZWZ głosowanie nad uchwałami z należytym rozeznaniem.

 

2.Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie do jej siedziby (adres: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ww. adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do projektów uchwał należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia ww. projektów, co oznacza, że akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego punktu, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania poprzez dołączenie np. imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku osób fizycznych należy dołączyć kopię dokumentu identyfikującego akcjonariusza (kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza). W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy dołączyć odpis z właściwego rejestru.

Na podstawie zasady 4.6. oraz 4.8. DPSN 2021 projekt uchwały wraz z uzasadnieniem powinny być przedstawione przez akcjonariusza/akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed terminem ZWZ tak by ułatwić akcjonariuszom biorącym udział w ZWZ głosowanie nad uchwałami z należytym rozeznaniem.

 

3.Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ:

Każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ.

 

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności  formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

Akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w tym przypadku osoby fizyczne powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość np. dowód osobisty, paszport; przedstawiciele akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające uprawnione do reprezentowania tych podmiotów osoby, które stawią się na ZWZ jako przedstawiciele tych akcjonariuszy) lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnikiem na ZWZ może być w szczególności członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Budimex S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Budimex S.A. W takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zasady opisane w poprzednim akapicie.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, co – jak wyżej wskazano – nie dotyczy sytuacji, w której pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Budimex S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Budimex S.A.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw
z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pełnomocnik powinien okazać przed rozpoczęciem ZWZ oryginał pełnomocnictwa wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia oraz – w przypadku ciągu pełnomocnictw – wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwa do udzielenia kolejnych pełnomocnictw (np. odpisy z właściwych rejestrów, dokumenty tożsamości,  kolejne pełnomocnictwa).

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF nie zabezpieczone hasłem na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w ZWZ, jak również odpowiednie dokumenty (dowód osobisty, paszport, aktualny odpis z właściwego rejestru, ciąg pełnomocnictw – tak jak w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – zasady opisane powyżej) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa należy podać numer telefonu akcjonariusza oraz jego adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Budimex S.A. będzie mógł się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zgodnie z art. 412[1] § 5 k.s.h. Budimex S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesłaniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Budimex S.A. powinni podjąć działania zgodnie z pkt 14 poniżej,
a ponadto pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej musi zostać dostarczone na powyżej wskazany adres e-mail najpóźniej do dnia 22 maja 2024 r. do godziny 15.00 (tj. znaleźć się w skrzynce odbiorczej Budimex S.A.).

Powyższe zasady dotyczące udzielenia pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej mają odpowiednie zastosowanie w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

Przesłanie na wyżej wskazany adres e-mail wyżej wymienionych dokumentów nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ dokumentów służących jego identyfikacji.

Budimex S.A. zastrzega, iż w przypadku pojawienia się wątpliwości, może zażądać przed rozpoczęciem obrad ZWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402 [2] pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych, dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenia  Budimeksu S.A. od dnia zwołania ZWZ. Budimex S.A. nie jest zobowiązany do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.

 

5.Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit (e) – (g) k.s.h w związku z art. 406[5] § 1 k.s.h oraz art. 411[1] § 1 k.s.h., Zarząd Budimex S.A. informuje, iż nie będzie możliwy: (i) udział w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności nie będzie możliwa dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której istniałaby możliwość wypowiadania się w toku obrad walnego zgromadzenia, przy przebywaniu w innym miejscu niż miejsce obrad ZWZ, oraz nie będzie możliwe przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia, (ii) wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną (Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną).

 

6.Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia:

Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.

Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad ZWZ, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza ZWZ, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas ZWZ.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

 

7.Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na ZWZ odbywać się będą przy użyciu pilotów bezprzewodowych. Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są
o dokonanie rejestracji i pobranie pilotów do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

 

8.Data 07 maja 2024 r. jest dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Budimex S.A. w Dniu Rejestracji (art. 406 [1] par. 1 k.s.h.). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

 

9.Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki Budimex S.A. oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie zawiera:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;

2) liczbę akcji;

3) odrębne oznaczenie akcji (kod), o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki Budimex S.A.;

5) wartość nominalną akcji;

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;

8) cel wystawienia zaświadczenia;

9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;

10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;

11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

10.Lista uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w siedzibie Budimex S.A. w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, piętro 8, pokój 8.08 (poniedziałek – środa w godzinach od 9.00 do 16.00). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w ZWZ.

 

11.Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona ZWZ, oraz projekty uchwał dostępne są dla osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ od daty ogłoszenia o zwołaniu ZWZ w siedzibie Budimex S.A. w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, piętro 8, pokój 8.08, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 16.00, w piątek od godziny 9.00 do 14.00, a także na stronie internetowej Spółki (www.budimex.pl w szczególności w zakładce Walne Zgromadzenia Budimex S.A.).

Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniu z badania będą wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania ZWZ. Spółka udostępni ww. dokumenty  niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty zostaną udostępnione w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

12. Adres strony internetowej, na której są udostępnione informacje dotyczące ZWZ to www.budimex.pl

 

13.Obrady ZWZ będą transmitowane przy wykorzystaniu sieci internet pod specjalnym adresem wskazanym na stronie internetowej Budimex S.A. (www.budimex.pl).

 

14.We wszystkich ww. przypadkach przed skorzystaniem przez akcjonariusza w związku z ZWZ z adresu e-mail

walnezgromadzenie@budimex.pl

akcjonariusz doręcza Spółce do jej siedziby w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9, oświadczenie opatrzone jego własnoręcznym podpisem lub podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji akcjonariusza wskazujące adres e-mail, z którego to adresu przesyłane będą wiadomości na ww. adres e-mail Spółki.
Obligatoryjnie należy doręczyć dokumenty potwierdzające, iż jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki, jak również odpowiednie dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania akcjonariusza.

W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w niniejszym pkt 14, wiadomości i oświadczenia przesyłane na powyżej wskazany adres e-mail Budimex S.A. nie będą uwzględniane.

Dokumenty przesyłane na ww. adres e-mail powinny być przesyłane w formacie pdf w języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

 

15.Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Budimex S.A. pod adresem

https://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo_informacji/certyfikaty/1371.html

lub w formie pliku pdf na stronie internetowej www.budimex.pl w zakładce ZWZ Budimeksu S.A. – 23.05.2024 punkt Obowiązek informacyjny Budimex S.A.

 

Zarząd Budimex S.A.