Raport bieżący nr 1 / 2021

Raport bieżący nr 1 / 2021 - 4 stycznia 2021 / 16:48

„Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)”- oferta Budimex SA oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 04.01.2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)”.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym od ostatniego wysłanego raportu tj. 4.03.2020 r. wyniosła wraz z wyżej wymienioną ofertą 176.962 tys. złotych netto. Na tę kwotę składają się: podpisane w ciągu roku umowy oraz aneksy w łącznej kwocie 47.205 tys. zł netto oraz dwie oferty ocenione najwyżej w przetargach (w tym o której mowa w niniejszym raporcie) na łączną kwotę 129.757 tys. zł netto.

Powyższe nie oznacza wyboru ofert Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszych, gdyż postępowanie dotyczące ocen ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Wartość oferty: 69 896 360,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 27 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość zleceń podpisanych pomiędzy Budimeksem i Zamawiającym wraz z wartością ofert przekracza próg 151.393 tys. zł netto.