Raport bieżący nr 1/2023

Raport bieżący nr 1/2023 - 3 stycznia 2023 / 15:21

”Budowa budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą ‎towarzyszącą w m. Biała Podlaska wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”  – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że w dniu 3 stycznia 2023 roku Budimex SA podpisał umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Lublinie na wykonanie robót budowlanych na podstawie ‎opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: ”Budowa budynku magazynowego ‎wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Biała Podlaska wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.‎

Wartość umowy: 64 828 780,00 zł netto

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w raporcie ‎bieżącym nr 75/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.‎

Łączna wartość umów z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej ‎wymienioną umową wynosi 202 818 780,00 zł netto.‎

Zleceniem o najwyższej wartości jest umowa z dnia 7.10.2022 r. na: „Budowę trzech budynków ‎sztabowo-koszarowych oraz placu apelowego w m. Biała Podlaska wraz z uzyskaniem pozwolenia na ‎użytkowanie” .‎

Wartość umowy o najwyższej wartości: 137 990 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót:  03.11.2022 r.‎

Termin zakończenia robót: 32 miesiące o daty podpisania umowy ‎

Okres gwarancji: 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych ‎

Okres rękojmi: 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych‎

Warunki płatności: 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT ‎przez Wykonawcę

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 3% ceny brutto, wniesione w formie gwarancji ‎ubezpieczeniowej ‎

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę:  30% wynagrodzenia brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody ‎przewyższa ustaloną karę umowną.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła próg ‎‎158.224 tys. zł netto.‎