Raport bieżący nr 1/2024

Raport bieżący nr 1/2024 - 5 stycznia 2024 / 13:52

‎„Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego ‎DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-‎‎46 w Częstochowie” – wybór oferty Budimex S.A.‎

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 05.01.2024 r. Miejski Zarząd Dróg w ‎Częstochowie wybrał ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu ‎przetargowym pn. „Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego ‎DK-1 wraz z nowym ‎przebiegiem DK-46 w Częstochowie”.‎

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym ‎została opublikowana w ‎dniu 28.07.2023 r. w raporcie bieżącym nr 48/2023.‎

Wartość oferty: 195 931 355,00 zł netto ‎             ‎ ‎

Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: maksymalnie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 120 miesięcy

Okres rękojmi: 120 miesięcy

Zaliczka: 10 000 000,00 PLN wyłącznie pod warunkiem dochowania przez Wykonawcę ‎terminu na przekazanie Zamawiającemu kompletnej koncepcji architektoniczno-‎budowlanej

Warunki płatności: 30 lub 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego ‎prawidłowo wystawionej faktury VAT ze wszystkimi dokumentami przez Wykonawcę w ‎zależności od źródeł finansowania projektu ‎

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto

Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, ‎które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu ‎umów: inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program ‎Inwestycji Strategicznych.‎

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% ‎wynagrodzenia brutto  ‎

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do ‎wysokości poniesionej szkody.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.‎‎ ‎