Raport bieżący nr 10/2024

Raport bieżący nr 10/2024 - 16 lutego 2024 / 15:47

Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) odc. 1 gr. woj. łódzkiego - węzeł Przysucha (bez węzła) - wybór oferty

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 16 lutego 2024r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wybrała ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe bez węzła odc. 1 gr. woj. łódzkiego – węzeł Przysucha bez węzła.

Informacja, iż oferta Budimex S.A. została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 18.01.2024r. w raporcie bieżącym nr 4/2024

Wartość oferty: 367 554 821,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie strony

Termin zakończenia kontraktu: 43 miesiące od zawarcia umowy

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 16 grudnia do 15 marca. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 16 grudnia do 15 marca.

Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10 % ceny brutto podanej w ofercie

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.