Raport bieżący nr 101 / 2014

Raport bieżący nr 101 / 2014 - 18 grudnia 2014 / 00:00

Budowa i wyposażenie Centrum Badań Technologii Informatycznych BEYOND.pl – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2014 r. została podpisana umowa z BEYOND.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na budowę i wyposażenie Centrum Badań Technologii Informatycznych BEYOND.pl.

 • Wartość kontraktu: 102 000 000,00 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: 24.12.2014 r. r.
 • Termin zakończenia robót: 21.12.2015 r.
 • Okresy gwarancji:
  • 20 lat na okablowanie strukturalne, w tym 60 miesięcy gwarancji wykonawcy i 180 miesięcy gwarancji producentów,
  • 10 lat na elementy stalowe: słupy, pomosty, kraty elewacyjne, kratownice, elementy stalowe ogrodzenia, obróbki blacharskie oraz pokrycia izolacyjne dachu, zbiorniki paliwa, w tym 60 miesięcy gwarancji wykonawcy i 60 miesięcy gwarancji producenta,
  • 60 miesięcy na wykonane roboty, instalacje, urządzenia oraz wszystkie inne elementy przedmiotu umowy.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny kontraktu brutto.
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 15% ceny kontraktu netto.
 • Kary umowne nie wyłączają uprawnienia inwestora/przedstawiciela inwestora do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.