Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 - 22 lutego 2012 / 00:00

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2011 rok

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Grupo Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2011 oraz dane porównywalne za rok 2010.

  • Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 5 516 675 tys. zł w porównaniu do 4 430 269 tys. zł w roku 2010.
  • Zysk z działalności operacyjnej: 319 436 tys. zł w porównaniu do 331 366 tys. zł w roku 2010.
  • Zysk brutto: 326 579 tys. zł w porównaniu do 331 752 tys. zł w roku 2010.
  • Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 260 874 tys. zł w porównaniu do 267 409 tys. zł w roku 2010.
  • Ponadto Zarząd Budimeksu SA informuje, że portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2011 roku wyniósł 8 567 mln zł.
  • W roku 2011 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 682 mieszkania (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 388 lokali.
  • Wartość netto kontraktów budowlanych podpisanych przez Budimex SA w roku 2011 wyniosła 5,3 mld zł.
  • Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 1 576 306 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 1 744 852 tys. zł.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za 2011 rok oraz porównywalne dane za 2010 rok.

Raport bieżący nr 11-Wyniki segmentów za 2011 r.