Raport bieżący nr 11 / 2017

Raport bieżący nr 11 / 2017 - 3 marca 2017 / 17:21

„Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i stacją transformatorową przy ul. Długie Ogrody 18 w Gdańsku” – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że 3 marca 2017 roku podpisał umowę z Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) na realizację projektu: „Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i stacją transformatorową, ul. Długie Ogrody 18 w Gdańsku”. Łączna wartość umów podpisanych z tym samym Inwestorem od czasu publikacji ostatniego raportu giełdowego nr 57/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku przekracza próg 102.680 tys. zł, a zawarta w dniu 3 marca 2017 roku jest umową o najwyższej wartości i wynosi 49.000.000,00 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: 6 marca 2017 r.

Termin zakończenia robót: 31 stycznia 2019 r.

Okres gwarancji: 31 stycznia 2029

Warunki finansowe:
Zaliczka – brak

Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Budimex SA

Kaucja gwarancyjna: 5% netto wartości robót z danej faktury

Zatrzymana kwota pozostanie w dyspozycji Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości nominalnej na jego pisemny wniosek o ile Zamawiający nie wykorzysta jej do realizacji swych roszczeń wynikających z tej umowy (w tym kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad).

Zwolnienie kaucji gwarancyjnej zostanie dokonane w następujący sposób:

• 50% zatrzymanego funduszu gwarancyjnego zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru i kierownika projektu Zamawiającego usunięciu usterek wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy

• pozostałe 50% zatrzymanego funduszu gwarancyjnego Zamawiający zwróci w terminie 30 dni po upływie 72 miesięcy od usunięcia wszystkich zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego usterek i wad. Na pozostały okres rękojmi i gwarancji Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie zarządu (nie później niż 30 dni od podpisania umowy) do usuwania zasadnych wad i usterek zgłoszonych przez nabywców lokali lub zarządcy działającego w ich imieniu.

Maksymalna wysokość kar zarówno dla Zamawiającego, jak i Wykonawcy – 10% wartości kontraktu netto

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe umowy zawarte z Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. po publikacji raportu nr 57/2016 :

– z dnia 21 września 2016 r. na budowę Budynków mieszkalnych przy ul. Krasińkiego 67 w Warszawie

– z dnia 13 października 2016 r. na budowę Budynku mieszkalnego przy ul. Panieńskiej w Gdańsku – roboty przygotowawcze

– z dnia 27 października 2016r. na budowę Zabudowa Mieszkaniowa kwartału ulic Osiek, Browarna, Zamkowa, Panieńska w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

– z dnia 14 października 2016 roku na roboty przygotowawcze w ramach inwestycji Długie Ogrody w Gdańsku

– z dnia 31 października 2016 r. na budowę osiedla Smolna – etap VI w Poznaniu

– z dnia 29 listopada 2016 r. na budowę budynków mieszkalnych WM – etap 3 w Warszawie

– z dnia 1 lutego 2017 na budowę Budynku Redutowa A – etap 1