Raport bieżący nr 11 / 2019

Raport bieżący nr 11 / 2019 - 28 lutego 2019 / 17:13

Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej NR 7 na odcinku Dęblin – Nałęczów w km od 107,283 do km 146,320 (Pierwotnie LOT C – odcinek Dęblin - Lublin)”- oferta Budimex SA oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 28.02.2019r. Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Nałęczów w km 107,283 do km 146,320 / pierwotnie LOT C – odcinek Dęblin – Lublin / w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 616 417 320,26 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą Stronę

Termin zakończenia robót: nie dłużej niż do dnia 31 października 2020 roku

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty warunkowej i wartość kosztów komunikacji zastępczej

Kary umowne płacone przez Wykonawcę: nie odbiegają od standardów rynkowych

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto