Raport bieżący nr 12 / 2015

Raport bieżący nr 12 / 2015 - 2 marca 2015 / 00:00

Zawarcie aneksu do umowy na gwarancje kontraktowe z Euler Hermes SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. spółka podpisała aneks z dnia 19 lutego 2015 roku do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 28 sierpnia 2008 roku, zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes SA, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku.

Na mocy aneksu zwiększono wartość limitu, do wysokości którego Spółka może zlecać Towarzystwu wystawianie gwarancji kontraktowych do kwoty 70 000 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów) oraz uzgodniono że umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.