Raport bieżący nr 13 / 2012

Raport bieżący nr 13 / 2012 - 12 marca 2012 / 00:00

Podpisanie umowy o limit na gwarancje bankowe z Kredyt Bankiem SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 12 marca 2012 r. Budimex SA otrzymał z Kredyt Banku SA podpisaną umowę o limit na gwarancje bankowe.
Na mocy umowy spółka może w okresie do 02 marca 2013 r. zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 116.000.000,00 PLN (słownie: sto szesnaście milionów złotych).
Ustanowione zabezpieczenia w ramach umowy, to oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji bankowej oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych prowadzonych przez bank.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA