Raport bieżący nr 13 / 2015

Raport bieżący nr 13 / 2015 - 16 marca 2015 / 00:00

Rekomendacja wypłaty dywidendy

rb bx/13/2015

Zarząd Budimeksu SA informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2015 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 6,11 złotych (słownie: sześć złotych, jedenaście groszy) brutto, na jedną akcję.

Na dywidendę proponuje się przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 155 988 898,78 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych, siedemdziesiąt osiem groszy). Pozostałą część zysku w wysokości 79 743,33 złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote, trzydzieści trzy grosze) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25.530.098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.

Zarząd Budimeksu SA proponuje ustalić dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 rok na dzień 8 maja 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 25 maja 2015 roku.