Raport bieżący nr 14 / 2020

Raport bieżący nr 14 / 2020 - 6 marca 2020 / 15:14

Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Część 1- wybór oferty

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 6.03.2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy wybrała ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 1- Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odc. od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o dł. ok. 23,3 km.”

Informacja o tym, że oferta Budimex S.A. została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym, została opublikowana w dniu 9.01.2020 r. w raporcie bieżącym nr 4/2020

Wartość oferty: 460 801 720 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 7 dni od daty zawarcia Umowy

Termin zakończenia robót: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: Do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.