Raport bieżący nr 14/2024

Raport bieżący nr 14/2024 - 19 lutego 2024 / 13:47

BUDOWA DROGI S10 SZCZECIN – PIŁA NA ODCINKU KONIEC OBWODNICY STARGARDU – POCZĄTEK OBWODNICY PIŁY (Z WĘZŁEM „KOSZYCE”) Z WYŁĄCZENIEM OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI WAŁCZ, ODCINEK 6: WĘZEŁ ŁOWICZ WAŁECKI (Z WĘZŁEM)-WĘZEŁ PIECNIK (BEZ WĘZŁA) – oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 19.02.2024 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz odcinek 6, węzeł Łowicz Wałecki (z węzłem) – węzeł Piecnik (bez węzła)”.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 437 439 230,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy przez obie strony

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych)

Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.