Raport bieżący nr 15 / 2016

Raport bieżący nr 15 / 2016 - 4 marca 2016 / 00:00

Budowa kompleksu mieszkaniowego SKYLIFE Etap 2 przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 4 marca powziął informację o zawarciu przez Budimex SA kolejnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy umowy z NP. 7 S.A. (Spółka celowa NEXITY Polska) na Budowę kompleksu mieszkaniowego SKYLIFE Etap 2 przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie.

Umowa ta ma charakter warunkowy i wejdzie w życie między 11.04.2016 a 11.06.2016 r., po spełnieniu warunku zawarcia co najmniej 42 umów deweloperskich na zakup mieszkania.

 • Łączna wartość dwóch umów wynosi 52 930 000 złotych netto.

Umową o najwyższej wartości jest zawarta w dniu 9 lipca 2015 roku umowa na Budowę kompleksu mieszkaniowego SKYLIFE Etap 1 przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie.

 • Wartość umowy: 28 400 000 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia prac: 12.08.2015 r.
 • Termin zakończenia: 10.01.2017 r.
 • Okres gwarancji: 42 miesiące
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: brak
  • Termin płatności: 21 dni od wystawienia przez zamawiającego faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania:10% wynagrodzenia netto
 • Maksymalna wysokość kar: 10 % wynagrodzenia netto
 • Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Łączna wartość umów podpisanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy z jednym kontrahentem przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.