Raport bieżący nr 15 / 2017

Raport bieżący nr 15 / 2017 - 13 marca 2017 / 14:40

Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock-Lublin – wybór oferty konsorcjum Mostostalu Kraków, PKP Energetyka SA i Schweerbau GmbH&Co.KG Bauunternehmen

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 10 marca 2017 roku został poinformowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA o wyborze oferty konsorcjum Mostostalu Kraków (spółka w 100% zależna od Budimex SA) – lider konsorcjum z 45% udziałem, PKP Energetyka SA – partner i Schweerbau GmbH&Co.KG Bauunternehmen – partner jako najkorzystniejszej w przetargu na realizację prac na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorhusk na odc. Warszawa-Otwock-Dęblin-Lublin Etap I – w zakresie zamówienia częściowego B – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock-Lublin w km 55,600-km 107,283.

Wartość kontraktu: 597.410.754,55 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: w ciągu 4 miesięcy od daty podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 22 miesiące liczone od daty rozpoczęcia robót

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 10% Kwoty Kontraktowej Brutto

Warunki płatności: w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z Przejściowym Świadectwem Płatności i protokołami odbioru.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Kwoty Kontraktowej Brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę:

– Za niewykonanie w terminie etapu ustalonego w harmonogramie za każdy dzień opóźnienia 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (ZKK) każdego etapu (zamiast kary wykonawca może przedstawić gwarancję bankową a w przypadku ukończenia całości w terminie kara może zostać anulowana),

– Za nieprzedłożenie raportu o postępie prac 2 000 zł za każdy dzień zwłoki,

– Za przystąpienie do robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia jakości, projektu tymczasowej organizacji ruchu, 5 000 zł za każdy dzień nieprawidłowości,

– Za przystąpienie do robót bez regulaminu Tymczasowej Organizacji Ruchu lub prowadzenie robót niezgodnie z w/w regulaminem 5 000 zł za każdy dzień nieprawidłowości,

– Za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z wytycznymi 10 000 zł za każdy dzień nieprawidłowości,

– Za niedostarczenie harmonogramu; za brak jego aktualizacji – 5 000 zł za każdy dzień zwłoki,

– Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia w wysokości 1% wartości brutto poszczególnych robót objętych wadą,

– Za niedotrzymanie terminu usunięcia usterki/wady w okresie zgłaszania wad w terminie wskazanym przez zamawiającego w wysokości 1 000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

– Za opóźnienie w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej – 40 000 zł za każdy dzień opóźnienia,

– Za konieczność stosowania sygnałów zastępczych wynikających z wydłużenia robót z winy wykonawcy – 10 000 zł za każdy dzień,

– Za powierzenie robót niezaakceptowanym podwykonawcom 20 000 zł,

– Za nieprzedstawienie kopii umowy podwykonawczej w terminie 10 000 zł,

– Za brak zmiany terminów płatności w umowach podwykonawczych 10 000 zł za każdy dzień zwłoki w wezwaniu do zmiany umowy,

– Za brak lub nieterminową zapłatę podwykonawcom – 25 000 zł za każdy przypadek,

– Za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn z subklauzuli 15.2 – 30% ZKK

Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach KC w tym utraty środków z UE z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Wartość oferty przekracza próg 102 680 tys. zł.