Raport bieżący nr 16 / 2020

Raport bieżący nr 16 / 2020 - 16 marca 2020 / 14:14

„Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 16 marca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Teatrem Polskim w Szczecinie na „Rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 20.01.2020 r. w raporcie bieżącym nr 6/2020 oraz w dniu 24.01.2020 r. w raporcie bieżącym nr 8/2020.

Wartość umowy: 159 395 483,76 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: do 21 dni od zawarcia umowy (termin przekazania terenu budowy)

Termin zakończenia robót: 32 miesiące od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.