Raport bieżący nr 16/2024

Raport bieżący nr 16/2024 - 26 lutego 2024 / 06:44

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2023 rok

W związku z publikacją informacji finansowych przez podmiot dominujący wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SE, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za 2023 rok oraz dane porównywalne za rok 2022.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 9 801 515 tys. zł w porównaniu do 8 619 054 tys. zł w 2022.

Zysk brutto ze sprzedaży: 1 124 581 tys. zł w porównaniu do 872 443 tys. zł w 2022.

Zysk z działalności operacyjnej: 781 127 tys. zł w porównaniu do 562 427 tys. zł w 2022.

Zysk brutto: 929 612 tys. zł w porównaniu do 648 934 tys. zł w 2022.

Zysk netto: 746 065 tys. zł w porównaniu do 548 129 tys. zł w 2022.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 738 196 tys. zł w porównaniu do 534 443 tys. zł w 2022.

Zysk netto Budimex SA wyniósł 749 569 tys. zł w porównaniu do 459 539 tys. zł w 2022.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2023 roku wyniósł 13,14 mld zł w porównaniu do 13,29 mld zł na koniec 2022.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2023 wyniosła 8,29 mld zł w porównaniu do 7,88 mld zł w 2022.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 3,8 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 3,1 mld zł.

Publikowane dane nie mają charakteru ostatecznego i mogą podlegać zmianom w ramach prac nad sprawozdaniami finansowymi Budimex SA i Grupy Budimex.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za 2023 rok oraz dane porównywalne za 2022 rok.

Segmenty_2023_PL