Raport bieżący nr 17/2024

Raport bieżący nr 17/2024 - 7 marca 2024 / 13:54

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ 148 NA ODC. PSZCZYNA – ŻORY” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 07.03.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej 148 na odc. Pszczyna – Żory”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 10.08.2023 r. w raporcie bieżącym nr 50/2023 oraz w dniu 26.09.2023 r. w raporcie bieżącym nr 56/2023.

Wartość umowy: 258 470 208,30 zł netto
w tym:
– wartość robót netto: 195 687 093,10 zł
– wynagrodzenie warunkowe: 61 848 315,20 zł
– kwota kosztów komunikacji zastępczej: 934 800,0 zł

Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót:
1) zakończenie wszystkich robót (z zastrzeżeniem punktu poniżej), stwierdzone dokonaniem przez Zamawiającego Ostatniego Odbioru Końcowego, w tym przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji – 31 miesięcy od daty zawarcia umowy,
2) dostarczenie Zamawiającemu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych, zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym – nie dłużej niż w ciągu 8 miesięcy od daty dokonania przez Zamawiającego Ostatniego Odbioru Końcowego.

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto

Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów:
Projekt planowany do realizacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: Odpowiedzialność na zasadach ogólnych, limit kar umownych w wysokości 20% wynagrodzenia netto lub 30% wynagrodzenia netto w przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary za odstąpienie.

Niezależnie od kar umownych naliczane będą Wykonawcy koszty wynikające z tytułu opóźnień pociągów, na podstawie zapisów prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE).

Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 172.381 tys. zł netto