Raport bieżący nr 18 / 2011

Raport bieżący nr 18 / 2011 - 21 marca 2011 / 00:00

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2010 rok

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 marca 2010 r. zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2011 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 9.08 zł. (słownie: dziewięć złotych osiem groszy) brutto, na jedną akcję.

Na dywidendę proponuje się przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w kwocie 226.283.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 5.530.289,84 zł. (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).
Całkowita kwota proponowana na wypłatę dywidendy, wynosi 231.813.289,84 zł. (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).
Dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2010 rok oraz termin wypłaty dywidendy zostaną ustalone w późniejszym terminie.