Raport bieżący nr 18/2024

Raport bieżący nr 18/2024 - 7 marca 2024 / 17:02

Budowa drogi „D35 Džbánov - Litomyšl” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 07.03.2024 roku powziął informację o podpisaniu umowy pomiędzy Budimeksem S.A. a  Ředitelství silnic a dálnic s.p. z siedzibą w Pradze, Czechy na „D35 ‎Džbánov – Litomyšl” – umowa ‎wchodzi w życiew dniu jej opublikowania przez Zamawiającego w czeskim rejestrze umów.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 14.02.2024 r. w raporcie bieżącym nr 8/2024.

Wartość umowy: 3 423 662 473,15‎ CZK netto

Termin rozpoczęcia robót: możliwie najszybciej po podpisaniu Umowy

Termin zakończenia robót: 1 394 dni kalendarzowe

Okres gwarancji: 120 miesięcy

Okres rękojmi: 120 miesięcy

Zaliczka: max. 25% Kwoty Kontraktowej netto, ale nie więcej niż 250 mln. CZK netto

Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT ze wszystkimi dokumentami przez Wykonawcę (faktury częściowe), do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT ze wszystkimi dokumentami przez Wykonawcę (faktura końcowa).

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% kwoty umowy netto w formie gwarancji bankowej

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wartości umowy netto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę: od 100 tys. CZK do 1,9 mln CZK dziennie za brak osiągnięcia Kamieni Milowych; 1 mln CZK dziennie za nieterminowe ukończenie przedmiotu umowy; 15 mln CZK za każdy pojedynczy przypadek naruszenia w zakresie kwalifikacji personelu.

Stosuje się prawo obowiązujące w Republice Czeskiej.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 172.381 tys. zł netto.