Raport bieżący nr 19 / 2010

Raport bieżący nr 19 / 2010 - 9 marca 2010 / 00:00

Nowy kontrakt Budimeksu SA – Centrum Konferencyjno - Hotelowe

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 9 marca 2010 r. Budimex SA podpisał z prywatnym inwestorem krajowym umowę na wybudowanie Centrum Konferencyjno – Hotelowego. Inwestor nie jest powiązany z Grupą Budimex. Inwestycja będzie realizowana na terenie Polski.

  • Wartość kontraktu: 97.000.000 zł netto
  • Termin rozpoczęcia: w terminie do 10 dni od uzyskania przez Inwestora prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
  • Termin zakończenia: 18 miesięcy od daty rozpoczęcia robót
  • Okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego
  • Płatność: 21 dni od otrzymania faktury przez Inwestora
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości kontraktu
  • Kary umowne: łączny limit kar umownych – max. 10% wynagrodzenia
  • Stronom przysługują roszczenia odszkodowawcze przewyższające wysokość kar do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.