Raport bieżący nr 19 / 2013

Raport bieżący nr 19 / 2013 - 26 marca 2013 / 00:00

Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku węzeł Krzyż - węzeł Dębica Pustynia - wybór oferty konsorcjum Heilit Woerner Sp. z o.o. i Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 26 marca 2013 r. został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie o wyborze oferty konsorcjum Heilit Woerner Sp. z o.o. (lider: 50% udziału w konsorcjum) i Budimeksu SA (partner: 50% udziału w konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kontynuację budowy autostrady A4 Tarnów – Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550.

 • Wartość oferty: 798 001 651,66 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 28 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 18 miesięcy od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 10 lat
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.