Raport bieżący nr 19/2024

Raport bieżący nr 19/2024 - 8 marca 2024 / 13:32

Zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i ‎‎kompleksowe wykonanie robót ‎‎‎budowlanych ‎na linii kolejowej nr 104 ‎na ‎‎odcinku D Limanowa – bocznica ‎Klęczany ‎- podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 8 marca 2024 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.‎ podpisała umowę z  konsorcjum spółek: Budimex S.A. (Lider Konsorcjum, udział 50%), Gülermak Ağir Sanayi Inşaat ve ‎Taahhüt A.Ş. ‎(Partner Konsorcjum, udział 25%) oraz Gülermak‎ Sp. z o.o. ‎(Partner Konsorcjum, udział 25%)  na: Zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i ‎‎kompleksowe wykonanie robót ‎‎budowlanych ‎na linii ‎kolejowej nr 104 ‎na ‎‎odcinku D Limanowa – bocznica Klęczany ‎w ‎ramach projektu ‎pn.: ‎‎„Modernizacja linii ‎‎kolejowej nr 104 ‎Chabówka – Nowy Sącz, ‎na ‎odc. Chabówka – ‎Rabka Zaryte – ‎‎Mszana ‎Dolna oraz Limanowa – Klęczany – ‎Nowy ‎‎Sącz‎.”

Informacja, iż oferta konsorcjum została oceniona najwyżej i wybrana jako najkorzystniejsza  w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 29 września 2023 r. w raporcie bieżącym nr 58/2023 i 31 października 2023 r. w raporcie bieżącym nr 64/2023. Informacja o unieważnieniu wyboru i ponownym wyborze została opublikowana w dniu 13 grudnia 2023 r. w raporcie bieżącym nr 72/2023.‎

Wartość  umowy: 1 930 455 530,46 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 38 miesięcy od podpisania umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące liczone od daty wskazanej w Protokole Odbioru Końcowego

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Wynagrodzenia netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy konsorcjum przekracza próg 172.381 tys. zł netto.