Raport bieżący nr 20 / 2012

Raport bieżący nr 20 / 2012 - 23 kwietnia 2012 / 00:00

Umowa koncesyjna na zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację parkingu podziemnego we Wrocławiu

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 23 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa koncesyjna pomiędzy Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) a Wrocławskim Przedsiębiorstwem Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego wraz z częścią naziemną w poziomie terenu o łącznej liczbie 800 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 20 miejsc postojowych dla autobusów na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1.
Umowa ma charakter warunkowy. Warunkami zawieszającymi wejście w życie umowy są: zawarcie przez koncesjonariusza do dnia 30 kwietnia 2012 r. umowy kredytowej oraz otrzymanie od koncesjodawcy do dnia 15 lipca 2012 r. prawomocnej decyzji środowiskowej. W przypadku nieziszczenia się warunków zawieszających we wskazanym terminie, umowa nie wejdzie w życie w całości ani w części, zaś strony nie będą miały względem siebie żadnych roszczeń wynikających z nieziszczenia się warunków zawieszających i niewejścia w życie umowy.

  • Wartość prac budowlanych: 43 300 000 złotych netto
  • Termin rozpoczęcia: po wejściu w życie umowy
  • Termin zakończenia robót budowlanych: 31.12.2013 r.
  • Data rozpoczęcia eksploatacji: 31.12.2013 r.
  • Okres obowiązywania koncesji: 30 lat
  • Warunki finansowe:
    • Gwarancja dobrego wykonania: gwarancja korporacyjna Budimeksu SA w wysokości 5% kwoty brutto kontraktu.
  • Maksymalna wysokość kar: 10% kwoty kontraktu netto.
  • Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu budowlanego i szacowanych na około 200 mln złotych netto w cenach bieżących spodziewanych przychodów z eksploatacji parkingu przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.