Raport bieżący nr 20/2024

Raport bieżący nr 20/2024 - 12 marca 2024 / 08:34

Budowa i przebudowa płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 11-03-2024 r. Port Lotniczy Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym pn. Budowa i przebudowa płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 365 847 385,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy

Okres gwarancji: do 5 lat

Okres rękojmi: do 5 lat

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 35% ceny ofertowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto