Raport bieżący nr 21 / 2012

Raport bieżący nr 21 / 2012 - 26 kwietnia 2012 / 00:00

Uchwała ZWZ Budimeksu SA o wypłacie dywidendy za 2011 rok

Zarząd Budimeksu SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA zwołane na dzień 26 kwietnia 2012 r. podjęło uchwałę nr 168 o wypłacie dywidendy. Zgodnie z podjętą uchwałą zysk netto za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w kwocie 280.065.175,06 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i sześć groszy) został przeznaczony na wypłatę dywidendy w wysokości 10,97 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) brutto, na jedną akcję.
Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Budimeksu SA tj. 25 530 098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.
Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2011 rok ustalono na dzień 15 maja 2012 roku (dzień dywidendy).
Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 30 maja 2012 roku.