Raport bieżący nr 21 / 2019

Raport bieżący nr 21 / 2019 - 10 kwietnia 2019 / 15:50

Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2018

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2019 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 6,30 złotych (słownie: sześć złotych i trzydzieści groszy) brutto, na jedną akcję.

Na dywidendę proponuje się przeznaczyć kwotę stanowiącą około 50% zysku netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Równocześnie Zarząd rekomenduje przeznaczenie pozostałej części zysku netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku na kapitał zapasowy.

Rekomendacja Zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy połowy wypracowanego zysku za rok 2018 uwzględnia aktualną trudną sytuację na rynku budowlanym oraz planowane wydatki inwestycyjne Grupy Budimex.

Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25.530.098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.

Zarząd Budimeksu S.A. proponuje ustalić dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018 rok na dzień 6 czerwca 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 19 czerwca 2019 roku.