Raport bieżący nr 21/2023

Raport bieżący nr 21/2023 - 30 marca 2023 / 16:25

Roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” - podpisanie aneksu nr 5 do umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o podpisaniu Aneksu nr 5 do Umowy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”.

Wartość aneksu nr 5: 275 444 520,00 zł netto

Wartość łączna podpisanych aneksów nr 4 i nr 5: 395 901 314,65 zł netto

Wartość ww. umowy wraz z aneksami wynosi: 1 883 306 606,01 zł netto

Termin rozpoczęcia: data zawarcia Aneksu nr 5 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Termin zakończenia robót objętych umową wraz z późniejszymi aneksami: 31 sierpnia 2023 r.

Okres gwarancji dla robót głównych i okres rękojmi oraz warunki finansowe bez zmian w stosunku do Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość wszystkich podpisanych aneksów przekracza 20% wartości ww. umowy.