Raport bieżący nr 22 / 2018

Raport bieżący nr 22 / 2018 - 18 kwietnia 2018 / 11:01

Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 17 maja 2018 r.

W nawiązaniu do raportu nr 21/2017 z dnia 18.04.2018 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na 17 maja br.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ………………………………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pan/Pani …………………………………,
2. Pan/Pani …………………………,
3. Pan/Pani ………………………….
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2017, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Grupy Budimex.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2017.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2017,
9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2017,
9.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2017,
9.4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku,
9.5. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017,
9.6. podziału zysku za 2017 rok,
9.7. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
9.8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
9.9. przyjęcia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
10. Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 298
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2017.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 1 sztuka:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2017.

projekt

Uchwała Nr 299
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2017.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 1 sztuka:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2017

projekt

Uchwała Nr 300
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2017

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2017.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 1 sztuka:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2017

Uchwała Nr 301
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.853.282 tysiące złotych /cztery miliardy osiemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych/,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 449.835 tysięcy złotych /czterysta czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych/,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 448.298 tysięcy złotych /czterysta czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 65.602 tysiące złotych /sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwa tysiące złotych/,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 598.694 tysiące złotych /pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 2 sztuki:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

projekt

Uchwała Nr 302
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 5.997.356 tysięcy złotych /pięć miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 464.594 tysiące złotych /czterysta sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od
1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 462.244 tysiące złotych /czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych/,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od
1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 76.308 tysięcy złotych /siedemdziesiąt sześć milionów trzysta osiem tysięcy złotych/,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od
1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 560.867 tysięcy złotych /pięćset sześćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 2 sztuki:
Załącznik nr 1 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku,
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

projekt

Uchwała Nr 303
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: podziału zysku za 2017 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 449.585.025,78 złotych (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 17,61 złotych (słownie: siedemnaście złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 249.908,88 złotych (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych, osiemdziesiąt osiem groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2017 rok ustala się na dzień 28 maja 2018 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 07 czerwca 2018 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 304
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 305
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 306
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 307
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 308
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 309
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 310
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 311
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 312
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 313
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 314
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 315
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 316
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 317
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 318
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 319
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 320
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 321
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie: przyjęcia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

§ 1. Na podstawie § 13 lit. h) Statutu Spółki uchyla się dotychczasowy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. ostatnio zmieniony Uchwałą ZWZ Nr 147 Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. oraz uchwala się nowy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. o treści zawartej w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik ten stanowi integralną część niniejszej Uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi:
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.