Raport bieżący nr 22/2024

Raport bieżący nr 22/2024 - 13 marca 2024 / 10:34

„Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 5, węzeł „Cybowo” (z węzłem) – węzeł Łowicz Wałecki (bez węzła)”- wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 13 marca 2024 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 5, węzeł „Cybowo” (z węzłem) – węzeł Łowicz Wałecki (bez węzła)”

Informacja o tym, ze oferta Budimex S.A. została oceniona najwyżej została przekazana 19 lutego 2024 roku w raporcie bieżącym nr 13/2024.

Wartość oferty: 492 089 901,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, nie wlicza się okresów zimowych

Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.