Raport bieżący nr 23 / 2014

Raport bieżący nr 23 / 2014 - 6 marca 2014 / 00:00

Budowa Kompleksu Mieszkaniowego ARTE NOVA przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 06 marca 2014 r. spółka podpisała z Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dwie umowy na Budowę Kompleksu Mieszkaniowego ARTE NOVA etap B1 + B3 („umowa 1”) oraz etap B2 („umowa 2”) przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie. Jednocześnie Zarząd informuje, że są to kolejne umowy zawarte z tym kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W dniu 06.12.2013 r. spółka podpisała kontrakt o wartości 19 600 000 złotych netto.

 • Wartość umowy 1: 33 700 000 złotych netto
 • Wartość umowy 2: 21 780 000 złotych netto
 • Szczegóły dotyczące umowy o najwyższej wartości (umowy 1):
  • Termin rozpoczęcia robót: do dnia 08.03.2014
  • Termin zakończenia robót: do dnia 07.08.2015
  • Okres gwarancji: 60 miesięcy
  • Warunki finansowe:
   • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
   • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia netto
  • Maksymalna wysokość kar umownych: 10% wynagrodzenia netto
  • Stronom przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych
 • Skumulowana wartość podpisanych umów przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.