Raport bieżący nr 23 / 2018

Raport bieżący nr 23 / 2018 - 19 kwietnia 2018 / 12:59

Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk – wybór oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 19 kwietnia 2018 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA wybrał ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na „Rozbudowę Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk”. O tym, że Zamawiający najwyżej ocenił ofertę Spółki w postępowaniu informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 15/2018 z dnia 20 marca 2018.

Wartość oferty: 153.706.813,35 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni po dacie zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 96 tygodni od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych

Jeżeli kara umowna naliczona zgodnie z zasadami określonymi w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.