Raport bieżący nr 23 / 2021

Raport bieżący nr 23 / 2021 - 26 marca 2021 / 19:45

Przedłużenie współpracy w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów w zakładzie CIECH Soda Polska S.A. w Janikowie

Zarząd Budimex S.A. (dalej: „Budimex”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 23 marca 2020 r. informuje, że w dniu 26 marca 2021 roku Budimex oraz FBSerwis S.A. (spółka zależna w 100% od Budimex) (dalej „FBSerwis”) zawarły z CIECH S.A., CIECH Soda Polska S.A., EEW Energy from Waste GmbH (dalej: „EEW”), EEW Energy from Waste Polska sp. z o.o. (dalej: „EEW Polska”) oraz Gminą Janikowo Drugi List Intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w zakresie realizacji inwestycji polegającej na budowie przez EEW, EEW Polska i FBSerwis, na nieruchomości należącej do CIECH Soda Polska S.A., instalacji do termicznego przekształcania odpadów (dalej odpowiednio: „Drugi List Intencyjny”, „Inwestycja”, „Instalacja”).

Z uwagi na zmieniające się okoliczności prawne (dalej: „Okoliczności Prawne”), w tym między innymi:

1. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) (sprawa T-699/17), w którym TSUE stwierdził nieważność decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ( ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE” co może mieć wpływ na Inwestycję i Instalację, oraz

2. brak wymogu wpisania Instalacji na listę, która miała zostać opublikowana przez Ministra Klimatu i Środowiska,

Strony postanowiły kontynuować współpracę na podstawie nowo podpisanego Drugiego Listu Intencyjnego po wygaśnięciu Pierwszego Listu Intencyjnego z dniem 1 lutego 2021 r.

Celem Drugiego Listu Intencyjnego jest ocena opłacalności i wykonalności, przygotowanie warunków do podjęcia decyzji o zaangażowaniu się w Inwestycję i budowę Instalacji oraz uregulowanie zasad współpracy Stron w związku z przygotowaniem i realizacją Inwestycji, w tym: współpraca w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej Instalacji. Poza zobowiązaniem Stron do działania w dobrej wierze oraz lojalnej współpracy w celu realizacji Inwestycji, list nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań pomiędzy Stronami. Realizacja Inwestycji jest uzależniona od ziszczenia się wielu niepewnych warunków, w tym od pozyskania wszystkich wymienionych powyżej zgód i pozwoleń.

Zgodnie z ustaleniami, Inwestycja będzie prowadzona i w całości finansowana przez spółkę celową (dalej: „SPV”) powołaną przez EEW lub EEW Polska , potencjalnie z udziałem kapitałowym FBSerwis. Instalacja będzie zasilana odpadami kalorycznymi pochodzącymi od FBSerwis i spółek z Grupy FBSerwis, dostarczanymi na podstawie długoletniego kontraktu na dostawę odpadów-paliwa do instalacji. Planowane moce przerobowe instalacji do termicznego przekształcania odpadów to 280 000 ton odpadów/rok.

Budimex zobowiązał się wspierać FBSerwis w przedsięwzięciu swoimi zasobami ludzkimi, technicznymi i finansowymi. Jednocześnie z uwagi na swoje wieloletnie i bogate doświadczenie w realizacji dużych inwestycji przemysłowych, w przypadku spełnienia się warunków pozwalających na realizację Inwestycji, Budimex wyraził w Liście Intencyjnym zainteresowanie realizacją Inwestycji w charakterze generalnego wykonawcy.

Budimex zakłada, że w sytuacji ziszczenia się wszystkich warunków umożliwiających realizację Inwestycji, udział FBSerwis w Inwestycji, w szczególności poprzez zawarcie długoterminowej umowy dostawy odpadów, będzie miało pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe FBSerwis oraz Grupy Budimex poprzez zapewnienie stałego odbioru po stałej cenie frakcji kalorycznej odpadów z instalacji komunalnych, których operatorem są spółki z Grupy FBSerwis (spółki pośrednio zależne od Emitenta), a tym samym zmniejszenie kosztów zagospodarowania frakcji wysokokalorycznej.

W świetle aktualnego harmonogramu realizacji Inwestycji, spodziewanym terminem uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń na realizację Inwestycji jest IV kwartał 2023 r. Przewidywany początek rozruchu Instalacji planowany jest na połowę 2026 roku.

Drugi List Intencyjny wiąże Strony do dnia 10 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem jednak, że do dnia 10 września 2021 r. powinna zostać zawarta pomiędzy CIECH Soda Polska S.A. a SPV umowa najmu nieruchomości (dalej: „Umowa Najmu”). W przypadku, gdy Umowa Najmu nie zostanie w tym terminie zawarta, Drugi List Intencyjny traci moc z upływem dnia 10 września 2021 r.

Jednocześnie, w dniu 26 marca 2021 roku, CIECH S.A., CIECH Soda Polska S.A., EEW, EEW Polska oraz FBSerwis zawarły Drugie Memorandum of Understanding (dalej: „MoU”). Pierwsze MoU, o którym mowa w ww. raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 23 marca 2020 r., wygasło z dniem 1 lutego 2021 roku. Analogicznie, jak w przypadku Drugiego Listu Intencyjnego, z uwagi na zmieniające się Okoliczności Prawne, Strony postanowiły kontynuować współpracę na podstawie nowo podpisanego Drugiego MoU po wygaśnięciu Pierwszego MoU, a celem Drugiego MoU jest ocena opłacalności i wykonalności oraz przygotowanie warunków do podjęcia decyzji o zaangażowaniu się w Inwestycję i budowę Instalacji. Drugi MoU wiąże Strony do dnia 10 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem jednak, że do dnia 10 września 2021 r. powinna zostać zawarta Umowa Najmu. W przypadku, gdy Umowa Najmu nie zostanie w tym terminie zawarta, Drugi MoU traci moc z upływem dnia 10 września 2021 r.