Raport bieżący nr 24 / 2020

Raport bieżący nr 24 / 2020 - 27 kwietnia 2020 / 14:07

Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Część 1 - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 27.04.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na „Kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 1- Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odc. od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o dł. ok. 23,3 km.”

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 09.01.2020 r. w raporcie bieżącym nr 4/2020 oraz w dniu 06.03.2020 r. w raporcie bieżącym nr 14/2020.

Wartość umowy: 460 801 720,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 151.393 tys. zł netto.