Raport bieżący nr 26 / 2014

Raport bieżący nr 26 / 2014 - 12 marca 2014 / 00:00

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2013 rok

Biorąc pod uwagę dobrą pozycję gotówkową spółki na koniec 2013 roku i obecnie, jak również poprawiającą się sytuację w sektorze budownictwa, Zarząd Budimeksu SA zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2014 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 11,85 złotych (słownie: jedenaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) brutto, na jedną akcję.

Na dywidendę proponuje się przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 302 531 661,30 złotych (słownie: trzysta dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy). Pozostałą część zysku w wysokości 67 833,49 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25 530 098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.
Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2013 rok oraz dzień wypłaty dywidendy ustalone zostaną w późniejszym terminie.