Raport bieżący nr 27 / 2011

Raport bieżący nr 27 / 2011 - 5 kwietnia 2011 / 00:00

Przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy – nowy kontrakt Budimeksu

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 5 kwietnia 2011 konsorcjum firm w składzie: Budimex SA (lider), P.B.U. Budopol SA z siedzibą w Bydgoszczy, P.W. EBUD-Przemysłówka Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz P.W. „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy podpisało umowę z Kujawsko – Pomorskimi Inwestycjami Medycznymi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Jest to drugi kontrakt podpisany z tym samym zamawiającym. W dniu 4 kwietnia 2011 r. Budimex SA podpisał umowę o wartości 32.499.976 zł netto na budowę Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu w kompleksie budynków Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

 • Wartość umowy: 98.943.253,85 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu terenu budowy, które ma nastąpić w terminie 15 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 05. 06. 2013 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 15% wartości kontraktu brutto
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% kwoty kontraktowej brutto
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia
  • Za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad
  • Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
 • Kary płacone przez zamawiającego:
  • Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, z wyjątkiem odstąpienia od umowy w przypadku zaprzestania finansowania przez Bank Inwestycyjny lub wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w interesie publicznym
 • Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Łączna wartość kontraktów podpisanych przez Budimex z Kujawsko – Pomorskimi Inwestycjami Medycznymi Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.