Raport bieżący nr 27 / 2013

Raport bieżący nr 27 / 2013 - 17 kwietnia 2013 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 17 kwietnia 2013 r. otrzymał od Banku PEKAO SA informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z dnia 12 sierpnia 2008 roku, o której zawarciu i dokonywanych w niej zmianach Budimex informował w raportach bieżących nr 47/2008 z dnia 12.08.2008 r., 67/2009 z dnia 13.08.2009 r., 38/2010 z dnia 04.05.2010 r., 54/2011 z dnia 17.06.2011 r., 30/2012 z dnia 30.05.2012 oraz 36/2012 z dnia 03.07.2012.
Na mocy w/w aneksu, limit kredytowy w wysokości 523 000 000 zł (pięćset dwadzieścia trzy miliony złotych), wykorzystywany dotychczas przez Budimex SA do zlecania bankowi wystawiania gwarancji bankowych, został podzielony na:

  • limit w wysokości PLN 473.000.000,- (czterysta siedemdziesiąt trzy miliony złotych) przeznaczony na wystawianie gwarancji bankowych oraz
  • limit w wysokości PLN 50.000.000,- (pięćdziesiąt milionów złotych) przeznaczony do wykorzystywania przez Budimex SA jako przyrzeczony kredyt w rachunku bieżącym

Z tytułu wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym spółka zapłaci bankowi odsetki, obliczone na podstawie stopy bazowej WIBOR1M powiększonej o marżę.
Jako zabezpieczenie spłaty należności banku wynikających z korzystania z w/w produktów kredytowych, Budimex udzielił bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem spółki prowadzonym przez bank oraz złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów Ustawy prawo bankowe.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.