Raport bieżący nr 27 / 2015

Raport bieżący nr 27 / 2015 - 14 maja 2015 / 00:00

Zawarcie aneksu do umowy leasingu z Millennium Leasing sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 14 maja 2015 roku został poinformowany o podpisaniu przez Millennium Leasing Sp. z o.o. aneksu do Umowy Generalnej Leasingu z dnia 17 czerwca 2014 r.

W ramach Umowy Generalnej, Budimex może zawierać z Millennium Leasing sp. z o.o. jednostkowe umowy leasingu środków trwałych.

Na mocy aneksu, Millennium Leasing Sp. z o.o. zwiększył kwotę limitu leasingowego z kwoty 36 500 000,- PLN (słownie złotych: trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy) do kwoty 45 000 000,- PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów). Umowa obowiązuje do 31 marca 2016 roku.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimex SA.