Raport bieżący nr 27 / 2019

Raport bieżący nr 27 / 2019 - 24 kwietnia 2019 / 16:15

„Budowa gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP” - wybór oferty Budimex SA oraz Mostostal Kraków SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 24.04.2019 roku został poinformowany przez Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa o wyborze oferty konsorcjum spółki Budimex S.A. (lider: 94,46% udziału w konsorcjum) oraz Mostostal Kraków S.A. (partner: 5,54% udziału w konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym: „Budowa gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP”.

Wartość oferty: 521 479 055,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia Umowy

Termin zakończenia robót: 31 miesięcy od dnia zawarcia Umowy

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Zaliczka: 60 000 000,00 zł

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% łącznego wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości wynagrodzenia netto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.