Raport bieżący nr 27/2024

Raport bieżący nr 27/2024 - 25 marca 2024 / 12:50

„Budowa falochronów osłonowych, stanowiących wodną infrastrukturę dostępową do Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, w formule zaprojektuj i wybuduj” - oferta Konsorcjum oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 25.03.2024r. Konsorcjum w składzie Budimex S.A. (Lider Konsorcjum, udział 50%), Roverpol Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum, udział 25%) oraz Rover Maritime S.L. (Partner Konsorcjum, udział 25%) zostało poinformowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni o tym, że jego oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa falochronów osłonowych, stanowiących wodną infrastrukturę dostępową do Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, w formule zaprojektuj i wybuduj”

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość złożonej przez Konsorcjum oferty: 438 699 534,11 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy przez Strony

Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia ustala się na:
1) Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 490 dni od dnia podpisania Umowy,
2) Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 819 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.

Okres rękojmi: rękojmia za wady na wykonane Roboty w ramach Przedmiotu Zamówienia na wszystkie wady powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – 10 lat

Zaliczka: 10% wynagrodzenia brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na podstawie zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzonych Robót

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny brutto

Maksymalna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia brutto

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania, którego wartość przekracza
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.