Raport bieżący nr 28 / 2010

Raport bieżący nr 28 / 2010 - 31 marca 2010 / 00:00

Nowy kontrakt Budimeksu SA – Obwodnica Nowogardu

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 31 marca 2010 roku została podpisana z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie umowa na „Budowę obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6”.

 • Wartość kontraktu: 132.404.019,51 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia: nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty rozpoczęcia
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty zakończenia robót
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 49 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego Świadectwa Płatności wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT Wykonawcy
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej
 • Kary umowne płacone przez Wykonawcę:
  • A. Za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót – 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki
  • B. Za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie – 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki
  • C. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
  • D. Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo za niedotrzymanie terminu usunięcia wad w okresie rękojmi za wady w terminie określonym przez Inżyniera/Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki , w wysokości 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
 • Kary umowne płacone przez Zamawiającego:
  • A. Z tytułu odstąpienia od Umowy – 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej
 • Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.